Doğanın Bütünlüğüne ve Kutsallığına Saygı: Paganizm
Kültür ve Dahası

Doğanın Bütünlüğüne ve Kutsallığına Saygı: Paganizm

10layn
10layn

Pagan kelimesi, Latincede kırsal/köylü anlamına gelen ‘paganus’ kelimesinden gelir ve literatürde; özellikle Hristiyanların, Tek Tanrılı olmayan inanç sistemlerine bağlı topluluklara verdikleri olumsuz bir isim olarak geçer.

Paganizm Hakkında

Paganizm terimi ise, kadim doğa dinlerine dayanan yaşam tarzlarının ve geleneklerinin tamamını ifade eder. Genel kanının aksine, bir inanç sisteminin ismi değildir. Animizm (Canlandırmacılık), Politeizm (Çok Tanrıcılık), Panenteizm (Diyalektik Teizm) ve Panteizm (Tüm Tanrıcılık) gibi farklı inanç sistemlerinin ortak ismi olarak da kullanılır.

Paganizmin temelinde, ‘evrenin tamamı tanrıdır’ inanışı yatar. Paganizmin kapsadığı tüm sistem ve geleneklerde ortak nokta, evrenin bir uyumlu ve tutarlı bütün olarak görülmesidir.

Dört ana element olan toprak, hava, ateş ve su, bu dünyayı ve dünya-ötesi eşikleri oluşturdukları için büyük önem taşırlar. Uyumun, dengenin ve döngülerin koruyucuları kabul edilirler. 5 köşeli yıldız (pentagram), 4 elementi ve elementleri birleştiren gücü temsil eder.

Ritüeller, doğanın değişimi ve doğal döngüsüyle uyum içinde gerçekleştirilir. Doğayı bir parçaları olarak hissetmek; yaşam kaynağına, yaşam ve ölüm evrelerinin döngüsüne saygı duymak esastır. Lahuti/latuhi (ilahi) olanı, kutsal bir bütünün (eril & dişil) parçaları olarak tüm yönleriyle onurlandırılır.

Herkesin maneviyatını kendi özünde bulması gerektir. Bu yüzden misyonerliğe karşı çıkılır, tüm inanç ve geleneklere saygı duyulur.

Paganizme göre;

  • Dünyadaki veya evrendeki, canlı ya da cansız tüm varlıkların ilahidir.
  • Yalnızca kadın ve erkek değil, doğadaki her şey eşittir, benzersizdir ve hepsine aynı saygı ve sevgiyle yaklaşılmalıdır.
  • Doğa ve insanlar uyum içinde olmalıdır.
  • Ruhani deneyimler her birey için eşsizdir.

Paganizmde Negatif Enerjiden Korunmak

Paganizmde, negatif enerjilerden korunmanın pek çok yolu vardır. Olumsuzluk ve negatif enerjiden korunmanın yollarından biri, taşlar ya da ahşap figürler gibi beğenilen bir nesneye pozitif enerji yükleyerek yanında taşımak ya da kolye gibi boyna asmaktır. Çünkü, canlı ya da cansız tüm varlıklarla aramızda bir enerji alışverişi olduğuna inanılır.

Türkçede Paganizmin zaman zaman putperestlik ile aynı anlamda kullanılmasının sebeplerinden biri bu gelenektir.

Isaac Bonewits’in Pagan Ayrımı

Diğer kültürlerin etkisinde kalmamış pagan kültürleri, Bonewits tarafından Paleo- Paganizm olarak isimlendirilmektedir. Bonewits, Yunan ve Roma dinlerini, Politeizmi ve Hinduizm’i bu kategoride değerlendirmektedir.

Diğer öğreti, inanç ve geleneklerden etkilenmiş, ancak uygulamaları açısından bağımsızlığını korumuş kültürleri ise, Mezo-Paganizm olarak isimlendirmektedir. Amerikan ve Avustralya yerlileri ile Farmasonları bu grupta ele almaktadır. Doğa temelli ruhani öğreti ve inançları yeniden canlandırmaya çalışan modern insanların uygulama ve inançlarını ise, Neopaganizm (Modern Paganizm) olarak adlandırmaktadır. İçerik olarak Wicca ve Neo-Druidizmi bu grupta ele alınmaktadır.